Tra cứu đăng ký sáng chế

Tra cứu đăng ký sáng chế là công việc cần thiết những không bắt buộc. Kết quả tra cứu đăng ký sáng chế sẽ cho thấy khả năng được bảo hộ của sáng chế. Tra cứu đăng ký sáng chế sẽ giúp cho người nộp đơn kiểm tra được thông tin của sáng chế. Các vấn đề và tình trạng kỹ thuật xung quanh của sáng chế. Từ đó, sẽ đánh giá được các tiêu chí bảo hộ của sáng chế cần đăng ký. Tiêu chí để được bảo hộ của sáng chế Có tính mới. Có trình độ sáng Xem thêm…