Khảo sát kết quả đầu tư nước ngoài trong 5 năm qua

Theo số liêu thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì Bộ này đang tiến hành chuẩn bị cho việc tổng kết 30 năm thực hiện việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Theo đúng với dự kiến thì, báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện chính sách thu hút các đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa kết quả nghiên cứu từ Báo cáo tổng kết 25 Xem thêm…