Các yêu cầu đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 100, Luật sở hữu trí năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, bao gồm: Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây: a) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định; b) Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ c) Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện; d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ Xem thêm…