Quy định giảm vốn điều lệ của công ty tnhh một thành viên

Thuật ngữ “tăng vốn điều lệ công ty” khá quen thuộc, tuy nhiên ít ai biết về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên. Vậy việc này phải được thực hiện như thế nào?

Tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp

Bài viết mới:

QUY ĐỊNH VỀ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 có quy định về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên, cụ thể là tại Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014 thì mô hình công tnhh 1 thành viên có quyền giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này thì chủ sở hữu doanh nghiệp phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp 2: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu. Như vậy, cá nhân, tổ chức có thể thực hiện việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên nếu đáp ứng đủ các yếu tố sau:

  • Doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh.
  • Doanh nghiệp sau khi giảm vốn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

HỒ SƠ THỰC HIỆN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Mẫu tại Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;
  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên là Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định 78/2005/NĐ-CP thì việc thay đổi nội dung trên Giấy đăng ký doanh nghiệp nói chung và giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên nói riêng là trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp dựa trên thông tin giấy biên nhận để đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Quy định giảm vốn điều lệ của công ty tnhh một thành viên
Rate this post