Quyết định của công ty có bắt buộc phải có con dấu?

Hiện tại công ty em có làm quyết định tăng lương cho một số nhân viên và cộng thêm tiền phụ cấp cho các nhân viên thi đậu trong kỳ thi ngôn ngữ do ban gám đốc công ty tổ chức. Tuy nhiên thì các quyết định này chỉ có chữ ký tươi của đại diện pháp lý công ty mà không được đóng con dấu công ty. Em muốn hỏi một số vấn đề sau:

1. Các quyết định chỉ được ký tên mà không có đóng con dấu công ty thì có tính pháp lý không?
2. Khi mức lương và phụ cấp thay đổi theo quyết định trên thì có cần làm phụ lục HĐLĐ không?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 1 điều 13 luật doang nghiệp 2014 có quy định:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Người đại diện theo pháp luật của Công ty thể hiện trong Giấy đăng ký kinh doanh (thường là Giám đốc), đại diện cho một cá nhân hay tổ chức nào đó thực hiện các giao dịch hay hành vi dân sự, hành chính …vì lợi ích của doanh nghiệp. Trong nội bộ, người đại diện theo pháp luật quyết định các vấn đề quan trọng như việc tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, quản lý, sử dụng tài khoản, con dấu của doanh nghiệp. Do vậy chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chính là một công cụ nhằm thể hiện tư cách cũng như đại diện cho chính họ cũng như cho doanh nghiệp (nếu giao dịch phát sinh vì lợi ích của doanh nghiệp) trong việc tham gia các giao dịch.

Khoản 3,4 điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.”

Như vậy, pháp luật quy định không phải mọi trường hợp đều bắt buộc phải được đóng dấu. Chỉ bắt buộc sử dụng con dấu trong các trường hợp luật định hoặc điều lệ công ty có quy định, thỏa thuận giữa các bên. Văn bản, tài liệu của doanh nghiệp nếu không có con dấu thì cũng không vì thế mà không có giá trị. Việc xác định chữ ký của người có thẩm quyền sẽ được căn cứ vào kết quả giám định, chữ ký mẫu hoặc các văn bản nội bộ của doanh nghiệp về phân định thẩm quyền.

Trường hợp bạn nêu, không có quy định pháp luật nào bắt buộc phải có con dấu của người đại diện pháp luật công ty trong quyết định tổ chức lại nhân sự, trừ trường hợp điều lệ công ty bạn bắt buộc phải đóng dấu. Vì thế quyết định được ký tên người đại diện pháp luật vẫn có giá trị pháp lý.
Khi mức lương và phụ cấp ngôn ngữ thay đổi (theo các quyết định trên) có cần phải làm phụ lục HĐLĐ không?

Điều 35 Bộ luật lao động năm 2012 quy định sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động:

“…2.Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.”

Theo quy định trên khi mức lương và phụ cấp ngôn ngữ thay đổi cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động theo hai cách ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng mới.

Xem thêm:

Không đăng ký con dấu tròn công ty có bị phạt không?

Hồ sơ dự thầu có được sử dụng con dấu chữ ký không?

Quyết định của công ty có bắt buộc phải có con dấu?
Rate this post