Các loại hình công ty phổ biến hiện nay

Trong xã hội, khi nền sản xuất phát triển đến một mức độ nhất định, tất yếu dẫn đến nhu cầu tăng vốn để mở mang kinh doanh. Đáp ứng nhu cầu này, cá nhà đầu tư buộc phải liên kết với nhau, tạo ra mô hình tổ chức kinh tế mới – công ty. Thông thường các nhà đầu tư trong hoạt động kinh doanh của mình quyết định thành lập công ty trước rồi sau đó pháp luật mới thừa nhận và dần hoàn thiện quy chế pháp lý loại hình công ty này. Nhưng công ty TNHH là sản phẩm, kết quả của nhà làm luật.

Thành lập công ty

Tư vấn thành lập công ty

Giữa thế kỷ XIX, bên cạnh các công ty cổ phần ngày càng lớn mạnh đã xuất hiện nhu cầu đầu tư vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường có ít thành viên, các thành viên thường quen biết, tin cậy nhau. Do đó, quy chế pháp luật chặt chẽ của công ty cổ phần là không cần thiết. Hơn nữa, nhà đầu tư muốn tận dụng khả năng đối vốn của công ty cổ phần, lại không chịu trách nhiệm vô hạn như công ty hợp danh. Vì vậy công ty TNHH ra đời đáp ứng bốn yêu cầu sau: quy mô nhỏ, số lượng tổ chức thành viên hạn chế, quy chế pháp luật đơn giản, chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn

Công ty TNHH là mô hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở nước ta hiện nay. Tốc độ gia tăng của loại hình doanh nghiệp này rất lớn, hợp đồng rộng khắp ở moi địa bàn trên phạm vi cả nước, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Để công ty TNHH đủ khả năng tham gia vào các quan hệ một cách độc lập, cần xác định địa vị pháp lý của công ty TNHH về: quy chế thành lập công ty và đăng ký kinh doanh; các quyền, nghĩa vụ của công ty và các thành viên góp vốn của công ty; các quy định về tổ chức quản lý; các quy định về vốn và chế độ tài chính; các quy định về tổ chức lại và giải thể công ty.

Các loại hình công ty phổ biến hiện nay
Rate this post