Quá trình nộp đơn và đăng ký chỉ dẫn địa lý ở Ấn Độ

Một đơn xin đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý có thể được nộp bởi bất kỳ một tổ chức, hiệp hội nào được thành lập hợp pháp miễn là người nộp đơn chỉ ra được họ là người đại diện hợp pháp cho quyền lợi của những người liên quan trong khu vực chỉ dẫn địa lý. Chỉ dẫn địa lý sẽ trở nên sẵn có đối với người sản xuất, người phải đăng ký bằng văn bản để trở thành người sở hữu hợp pháp của chỉ dẫn địa lý. Một khi đã được đồng ý, việc Xem thêm…

Điểm khác biệt giữa hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Hoa Kỳ và EU

Cũng như EU các quốc gia trên thế giới thì Hoa Kỳ cũng ghi nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhưng cách tiếp cận chỉ dẫn địa lý hoàn toàn khác. Hoa Kỳ bảo hộ các chỉ dẫn địa lý của mình thông qua nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý có thể bảo hộ như nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thương mại và nguyên tắc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý dưới dạng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ là “ai đăng ký bảo hộ trước thì sẽ được trước”. Trong Xem thêm…

Cải thiện giá và cách tiếp cận thị trường cho các chỉ dẫn địa lý

Phần lớn các đánh giá về chỉ dẫn địa lý tập trung vào chính sách hoặc các vấn đề pháp lý về bảo hộ, cũng như đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong khi vấn đề kinh tế ít được chú ý hơn. Nhìn chung, các đánh giá mang tính kinh tế về ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý thường có xu hướng đưa lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong khi mối quan hệ này chắc chắn tồn tại, vẫn còn một số các bằng chứng về mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa Xem thêm…