Hành vi xâm phạm sáng chế, giải pháp hữu ích

Hành vi xâm phạm sáng chế, giải pháp hữu ích là các hành vi sử dụng các đối tượng được bảo hộ trong phạm vi và thời hạn bảo hộ mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu đã đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích

Để khẳng định sự đồng nhất (trùng) giữa sản phẩm vi phạm với sản phẩm được bảo hộ, giữa quy trình vi phạm với quy trình được bảo hộ cần phải so sánh tất cả các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy trình đó với sản phẩm/quy trình đã được đăng ký sáng chế và chỉ trong trường hợp tất cả các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy trình vi phạm đều có mặt trong tập hợp các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy trình được bảo hộ thì mới được kết luận như trên. Khi tiến hành việc so sánh cần phải căn cứ vào Bản mô tả sáng chế, Bản mô tả giải pháp hữu ích và Yêu cầu bảo hộ sáng chế, Yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích đính kèm theo Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, trong đó đã xác định các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy trình được bảo hộ.

Trong thực tế khi giải thích để xem một sản phẩm có bị coi là sản phẩm tương tự hay không, chúng ta cần phải trả lời các câu hỏi sau:

 1) các chi tiết nào trong yêu cầu bảo hộ đã xuất hiện trong sản phẩm đó?

 2) các chi tiết đó có cùng chức năng với các chi tiết tương ứng của sản phẩm đó hay không?

3) các chi tiết đó có cùng mối liên quan trong cấu trúc sản phẩm hay không?

4) việc kết nối các chi tiết đó có tạo ra cùng một kết quả như trong sản phẩm được bảo hộ hay không?

Một bản yêu cầu có thể nêu lên những chi tiết không cần thiết, việc thêm bớt các chi tiết này hoặc thay thế một số chi tiết khác tương đương để tạo ra cùng một kết quả tương tự vẫn bị coi là hành vi vi phạm. Cái khó là phải biết được chi tiết đã bị thay thế có phải tạo ra kết quả tương tự hay không. Thông thường, các sáng chế đầu tiên có phạm vi bảo hộ rộng hơn các sáng chế nâng cấp.

Hành vi xâm phạm sáng chế, giải pháp hữu ích
Rate this post