Giải pháp hữu ích khác gì so với sáng chế

Sáng chế là giải pháp hữu ích là hai thuật ngữ luôn đi liền nhau trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên thì nhiều người thường hiểu lầm sáng chế và giải pháp hữu ích là một.

đăng ký sáng chế

Một giải pháp kỹ thuật muốn được đăng ký sáng chế thì phải là sản phẩm hoàn toàn mới có tính sáng tạo mà người bình thường không thể nghĩ ra được. nó có khả năng ứng dụng trong cuộc sống.

Còn giải pháp hữu ích là những sản phẩm chế tạo ra nhằm cải tiến làm tăng thêm chức năng của sản phẩm góp phần làm cho sản phẩm trở nên hữu ích hơn. Tùy từng nước mà điều kiện làm thủ tục đăng ký sáng chế là khác nhau vì tuy trình độ phát triển của từng nước, có những giải pháp kỹ thuật được cho là hữu ích ở những nước đang phát triển thì tại những quốc gia phát triển thì trình độ của họ cao hơn thì giải pháp kỹ thuật đó không được coi là hữu ích nữa.

Điều kiện đăng ký sáng chế khác với giải pháp hữu ích nằm ở chỗ để đăng ký sáng chế thì cần phải đáp ứng ba yêu cầu đó là tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp. Còn yêu cầu đăng ký kiểu dáng hữu ích thì cần đáp ứng điều kiện về tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp. Như vậy, có thể thấy yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế cao hơn so với giải pháp hữu ích.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng ché kéo dài đến 20 năm còn giải pháp hữu ích chỉ trong 10 năm.

Giải pháp hữu ích khác gì so với sáng chế
Rate this post